Zapytaj pracownika banku o kod promocyjny.


Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubartowie

W dniu 27 sierpnia br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli naszego Banku, w którym  uczestniczyło 37 reprezentantów wszystkich Grup Członkowskich. Jego obrady prowadził Pan Henryk Zdunek, przedstawiciel Grupy Kamionka. Podczas Zebrania zatwierdzono Sprawozdanie z działalności Banku, Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, za 2019 rok. Rozpatrzono Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Dokonano oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz przyjęto Politykę oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, uchylając procedurę w tym zakresie obowiązującą dotychczas. Udzielono absolutorium członkom Zarządu Banku, w tym pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu do 30 kwietnia 2019 roku, Panu Władysławowi Mikucewiczowi. Podjęto uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r. oraz przekazania większości wyniku z roku ubiegłego na poczet funduszu zasobowego. Pozytywnie oceniono funkcjonowanie polityki wynagrodzeń oraz przyjęto kierunki działalności Banku na rok bieżący. Przyjęto również zmiany w Statucie Banku, które będą obowiązywać po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego i zarejestrowaniu ich przez Sąd Rejestrowy.

Tegoroczne obrady, ze względu na okoliczności epidemiologiczne i zalecenia sanitarne, odbyły się bez udziału gości i przedstawicieli reprezentujących zwykle Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka w Warszawie, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Zarząd Banku

KNF ostrzega przed oszustami


Płatności mobilne BLIK, są już dostępne dla klientów Banku Spółdzielczego.

BLIK  jest ulubionym sposobem płatności bezgotówkowej, jesteśmy przekonani,  że klienci   Banków Spółdzielczych będę zadowoleni z nowej usługi płatności BLIKI-em.


   
Zmiany w płaceniu podatków VAT, PIT i CIT od 1 stycznia 2020 r.

Każdy dostanie Indywidualny Rachunek Podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik – zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca – będzie miał własny indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek.

Indywidualny rachunek podatkowy będzie służył do dokonywania wpłaty należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT. Co oznacza, że od początku 2020 r. płatności PIT, CIT i VAT należy realizować WYŁĄCZNIE na własny indywidualny rachunek podatkowy. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do końca 2019 r. Dlatego jeśli ktoś zaplanował przelew podatkowy PIT, CIT lub VAT na dotychczasowy numer podatkowy z momentem realizacji już w 2020 r., to taki przelew nie zostanie zrealizowany!

Zlecenia stałe oraz przelewy z przyszłą datą do US z datą realizacji na rok 2020 wprowadzone w roku 2019 bądź wcześniejszym na „stare” (nie funkcjonujące od 01.01.2020) rachunki podatkowe należy zweryfikować, gdyż nie zostaną zrealizowane.

>>>

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności


Komunikat
Prokuratury Krajowej
Komendy Głównej Policji
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Europejskiego Centrum Konsumenckiego
FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
z dnia 16 maja 2019 r.


Split Payment – Informacja o otwarciu Rachunku VAT

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Lubartowie założył rachunki VAT dla wszystkich Klientów posiadających co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN.

Numer NRB rachunku VAT dostępny jest w placówce Banku.

Informacja o saldzie rachunku będzie przekazywana według zasad i terminów ustalonych dla rachunku bieżącego.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment znajdą Państwo w placówkach Banku oraz na stronie internetowej >>>

 
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.  link...

 Uwaga na złośliwe oprogramowanie, które instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku. Klient przekierowywany jest na fałszywą stronę, ale wyglądającą identycznie jak prawdziwa strona Banku. Następnie po podaniu loginu i hasła klient proszony jest o podanie kodu jednorazowego. Tym samym dane logowania klient zdradza przestępcom.
Prosimy o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników. Każda taka wiadomość przesłana w mailu wygenerowana została przez przestępców.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem.