Skip to main content
  • Dyspozycja na wypadek śmierci

Dyspozycja na wypadek śmierci

Informacja
o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Bank Spółdzielczy w Lubartowie informuje, iż zgodnie z art. 56 Prawa bankowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.), posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom:

  1. małżonkowi,
  2. wstępnym,
  3. zstępnym lub
  4. rodzeństwu,

określonej kwoty pieniężnej.

Kwota dyspozycji, bez względu na ich liczbę, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej (osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem tej zasady, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza).

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. 

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone