Skip to main content
  • RODO

RODO

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 25 maja 2018 roku w Polsce stosowane będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

W trosce o prawa osób, których dane dotyczą, Bank Spółdzielczy w Lubartowie przygotował treści informujące, jakie prawa przysługują podmiotom danych oraz jak można z nich skorzystać.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA PRZEZ BANK DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Bank – Bank Spółdzielczy w Lubartowie, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 95, 21-100 Lubartów, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000083181, NIP 714-000-28-99, REGON 000501222, forma prawna: spółdzielnia, którego organem nadzorczym jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe Bank przetwarza co najmniej w jednym z celów wskazanych w informacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak, mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych, jak również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Lubartowie, który prowadzi działalność zgodnie ze swym statutem.  Bank ma siedzibę w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 95, strona internetowa: www.bslubartow.pl

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych w Banku mogą Państwo skontaktować się:

a)      pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

b)      dzwoniąc na numeru telefonu: 81 855 04 00;

c)      pisząc na adres pocztowy Centrali Banku: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 95 z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych” .

6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

a)      podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;

b)      w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego;

c)      gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

d)      wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku;

e)      w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza dane związane z:

a)      identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta – sprawdzamy, czy dane są zgodne z danymi podawanymi lub otrzymywanymi z właściwych dokumentów, rejestrów lub wykazów, a także danymi identyfikującymi urządzenia (np. nr telefonu, IP, email, numery urządzeń mobilnych), którymi posługuje się Klient;

b)      danymi transakcyjnymi, czyli takimi, dzięki którym można wykonać określoną transakcję;

c)      danymi dotyczącymi stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

d)      danymi finansowymi – sytuacją majątkową, finansową Klienta lub osób, których dana czynność dotyczy lub z którymi jest związana, np. dane o majątku, dane określające zdolność i wiarygodność kredytową, dane potrzebne do korzystania z usług Banku oraz komunikacji z Bankiem np. przez Internet;

e)      danymi dotyczącymi działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej. To dane lub informacje o takiej działalności Klienta lub podmiotu, który reprezentuje, potrzebne w związku z usługą lub produktem oferowanym przez Bank lub za jego pośrednictwem;

f)       danymi audiowizualnymi, czyli np. nagraniami związanymi z zabezpieczeniem mienia lub majątku, nagrywaniem rozmów dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.

8. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a)      Biuro Informacji Kredytowej S.A.;

b)      Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.;

c)      Związek Banków Polskich;

d)      Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

e)      Komisja Nadzoru Finansowego;

f)       biura informacji gospodarczej;

g)      spółki Grupy BPS;

h)      banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa;

i)        podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

a)      dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);

b)      do sprostowania danych (art. 16. RODO);

c)      do usunięcia danych (art. 17 RODO);

d)      do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e)      do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

f)       do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);

g)      prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone