Wakacje kredytowe

Super User włącz . Opublikowano w Blog

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Od dnia 1 sierpnia 2022 roku można zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”.

Szczegóły poniżej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001488/O/D20221488.pdf

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego, jeśli:

 • kredyt jest udzielony w walucie polskiej (UWAGA! uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska),
 • umowa została zawarta przed dniem 1 lipca 2022 roku, a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem zostanie złożone oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje o otrzymaniu wniosku oraz o jego realizacji,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współkredytobiorców,
 • wniosek można złożyć:

−      pisemnie – osobiście w Placówce Banku,

−      przesyłką pocztową – wniosek podpisany przez wszystkich współkredytobiorców należy wysłać na adres 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 95 lub na adres Placówki Banku (wykaz adresów Placówek znajduje się na stronie Banku www.bslubartow.pl),

−      elektronicznie – na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich współkredytobiorców,

−      za pośrednictwem bankowości elektronicznej – skan lub zdjęcie podpisanego przez wszystkich współkredytobiorców wniosku poprzez funkcjonalność wiadomości/wyślij wiadomość/dołącz załącznik,

 • za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu wniosku do Banku w przypadku wniosków złożonych przesyłką pocztową; Wnioski składane elektronicznie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej Bank traktuje jako przyjęte w danym dniu w przypadku złożenia ich do godziny 14.00 w dni robocze. Złożone po godzinie 14.00 traktowane będą jako przyjęte następnego dnia roboczego,
 • na jednym wniosku można zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia 2022 roku,
 • maksymalny okres, na jaki można zawnioskować o zawieszenie spłaty rat kredytu, wynosi:

-         2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 roku – 30 września 2022 roku,

-         2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku,

-         1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku,

 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia wniosku,
  • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności  aneksowania umowy),
  • w każdym momencie istnieje możliwość rezygnacji ze złożonego wniosku,
  • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
  • w przypadku korzystania ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

 

Masz pytania:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy udzielą szczegółowych wyjaśnień.  

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU wraz z oświadczeniem  dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf).

Wnioski można składać od 29.07.2022 r.