Przystąp do prestiżowego grona udziałowców instytucji finansowej posiadającej bogatą, prawie 120 letnią tradycję świadczenia usług bankowych.


Członkiem Banku może zostać zarówno osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych jak i osoba prawna.
O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.


Odwiedzając jedną z placówek banku wystarczy złożyć deklarację członkowską w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Deklaracja zawiera imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.


Po złożeniu deklaracji pozostaje tylko wpłacenie wpisowego i zadeklarowanych udziałów:

Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 10,00 zł. (słownie złotych: dziesięć) oraz zadeklarować i wpłacić co najmniej jeden udział (1) – udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 100,00 zł. (słownie złotych: sto).


Członkowie mają prawo:

  • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego,
  • otrzymać odpis statutu i regulaminów,
  • do zapoznawania się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
  • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  • do zgłaszania wniosków z działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.


Wszyscy członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Członkostwo ustaje na skutek:

  • wystąpienia za wypowiedzeniem,
  • wykreślenia z rejestru członków,
  • wykluczenia,
  • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

 

Deklaracja przystąpienia do BS Lubartów