Tabela oprocentowania depozytów w PLN o oprocentowaniu stałym

Tabela oprocentowania depozytów w PLN o oprocentowaniu zmiennym

Tabela oprocentowania depozytów i rachunków bankowych w walutach wymienialnych

 

Komunikat skierowany do posiadaczy lokat terminowych w PLN
o zmiennym oprocentowaniu

 

 Szanowni Państwo

 Od dnia 29.05.2020 r. obowiązują w Polsce najniższe w historii stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP). Między innymi stopa depozytowa NBP wynosi 0 %.

 Klienci Banku Spółdzielczego w Lubartowie, posiadają lokaty terminowe w PLN o zmiennym oprocentowaniu (zob. Tabela oprocentowania lokat terminowych w złotych o zmiennym oprocentowaniu - dalej „Tabela”), w oparciu o następującą zasadę zmienności:

 „Stopa procentowa stanowi sumę stopy referencyjnej Banku i wskaźnika, przy zastosowaniu następujących zasad:

 1)    stopą referencyjną Banku jest stawka WIBID 6M, w wysokości wyznaczonej na ostatni dzień roboczy każdego kwartału kalendarzowego;

 2)    okresy, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem pierwszego wpływu środków na rachunek lokaty, a kończy z ostatnim dniem tego kwartału kalendarzowego, w którym nastąpił wpływ środków na rachunek lokaty; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego i kończą w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego;

3)    wysokość wskaźnika/bonusu dla lokaty standardowej jest stała w całym okresie i wynosi:

a) minus 0,49  punktu procentowego dla okresu 6 miesięcy,

b) minus 0,39 punktu procentowego dla okresu 12 miesięcy,

c) minus 0,09 punktu procentowego dla okresu 24 miesięcy,

d) plus    0,01 punktu procentowego dla okresu 36 miesięcy;

 4)    wysokość wskaźnika/bonusu dla lokaty „Dopłata” jest stała w całym okresie i wynosi:

 a)    minus 0,39  punktu procentowego dla okresu 6 miesięcy,

 b)    minus 0,24 punktu procentowego dla okresu 12 miesięcy,

 c)     plus   0,06 punktu procentowego dla okresu 24 miesięcy.”

 

Zastosowana przez Bank konstrukcja zmienności oprocentowania, aktualnie po uwzględnieniu nowo ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, spowodowała w przypadku niektórych lokat powstanie ujemnych stawek procentowych.

 Wobec powyższego Zarząd Banku podjął decyzję, o zmianie Tabeli i podwyższeniu oprocentowania wskazanych lokat z dniem 1 lipca 2020 roku.

 Tak ustalone oprocentowanie będzie obowiązywało do czasu, gdy NBP podwyższy stopy do wysokości, która pozwoli na ponowne ustalenie oprocentowania w oparciu o zasadę zmienności na poziomie wyższym niż aktualnie oferowane tj.  (link do Tabeli), zgodnie z decyzją Zarządu.

 Okresy, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym. Kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego i kończą w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego.

 Zarząd

 Banku Spółdzielczego w Lubartowie