Rachunki VAT i mechanizm podzielonej płatności – pytania i odpowiedzi

RACHUNEK VAT

Co to jest Rachunek VAT?

Rachunek VAT, to nowy rodzaj rachunku, służący do przechowywania środków pochodzących z podatku VAT. Nowe rachunki zostaną otwarte automatycznie na rzecz każdego przedsiębiorcy przed dniem 1 lipca 2018 r. Nie wymagają one odrębnej umowy. Istnieje również możliwość otwarcia kolejnych rachunków tego typu.

Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl.

Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 1 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

Tak, Bank zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.

Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?

Nie, Bank zgodnie z ustawą otworzy automatycznie do 1 lipca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast Klient chcący posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.

Czy otwarcie rachunku VAT, będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z Bankiem?

Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem.

Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie mógł posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT?

Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?

Nie. Rachunki VAT prowadzone są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN.

Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych?

Nie. Zgodnie z Ustawą, Rachunki VAT prowadzone są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN.

Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?

Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał opłat.

Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta - przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem”?

Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta - przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?

Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT. Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.

Czy Klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT?

Nie. Klient nie będzie miał możliwości przeksięgowania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym samym Banku.

Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do Urzędu Skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek rozliczeniowy. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, Bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Od kiedy Klient będzie mógł realizować w Banku przelewy wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności?

Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r.

Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności” a „Split Payment”?

Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment” często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności” została wykorzystana w Ustawie.

Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe od 1 lipca 2018 r. ?

Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.

Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy - wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

Co Klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością - dodatkowo Klient będzie miał możliwość umieszczenie dodatkowego dowolnego opisu płatności.

Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej?

Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PLN.

Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?

Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.

Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach?

Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient będzie mógł wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku?

Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT.

Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?

Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

 1. zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności,
 2. zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
 3. realizacja decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,
 4. zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności),
 5. przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
 6. realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.

W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

 1. zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT,
 2. przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
 3. uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 4. zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma”. Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?

Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

Czy Klient wystawiając fakturę będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy i drugi VAT?

Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy.

Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?

TAK.

Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, Klient będzie mógł dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?

Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze.

Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do rozliczenia w SORBNET?

TAK.

Czy po 1 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania Klienta z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT?

Nie, z zastrzeżeniem, że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.

   

Rachunki VAT i mechanizm podzielonej płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności tzw. Split Payment.

Co to oznacza?

Bank Spółdzielczy w Lubartowie ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. rachunku VAT. Rachunek VAT, to nowy rodzaj rachunku, służący do przechowywania środków pochodzących z podatku VAT.

Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Otwarcie i prowadzenie rachunków VAT nie wymaga aneksowania dotychczasowych umów lub zawierania odrębnej umowy. Bank Spółdzielczy w Lubartowie nie pobiera opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT.

Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku posiadający rachunki rozliczeniowe będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

 1. dotychczasowym sposobem,
 2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Mechanizm dotyczy tylko rozliczeń między przedsiębiorcami i płatności za towary lub usługi realizowane przelewem (bez transakcji gotówkowych i płatności kartą).

MPP ma zastosowanie tylko do faktur VAT z wykazanym podatkiem VAT. Nie można dokonać zapłaty w ramach MPP za faktury dokumentujące czynność zwolnioną z VAT lub ze stawką VAT 0,00 %. Oznacza to, że płatność MPP będzie możliwa, gdy na fakturze będzie uwidoczniona kwota netto oraz kwota podatku VAT, obliczona według stawki obowiązującej dla danej transakcji (z wyłączeniem stawki 0,00%).

MPP ma zastosowanie tylko do płatności dokonywanych w złotych. Nie jest możliwe dokonanie płatności MPP w walucie obcej. Podatek VAT zawsze musi być na fakturze VAT wykazany w walucie PLN.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie jest obowiązkowe. Jeżeli jesteś nabywcą – sam zdecydujesz, jak rozliczyć się z dostawcą.

Dzięki temu mechanizmowi:

 • wpływy z tytułu podatku od towarów i usług będą bardziej stabilne,
 • ograniczone zostanie zjawisko unikania płacenia podatku VAT.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

Realizując przelew w mechanizmie podzielonej płatności (MPP), należy podać kwotę brutto płatności, a w polach dodanych do dotychczasowego formularza przelewu, wpisać kwotę VAT danej płatności, NIP wystawcy faktury oraz nr faktury VAT.

Bank wyśle płatność podzieloną z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto, jednocześnie przeksięgowując na rachunek rozliczeniowy podaną kwotę VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na tym rachunku).

Bank odbierający przelew w mechanizmie podzielonej płatności, zaksięguje kwotę brutto na wskazanym w przelewie rachunku odbiorcy, a następnie kwotę VAT przekaże na rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy.

Typy transakcji realizowane w MPP:

-      zapłata podatku VAT na rachunek Urzędu Skarbowego,

-      zapłata pojedynczej faktury w kwocie podatku VAT ( UWAGA: nie ma możliwości dokonania płatności zbiorczych za wiele faktur jednym przelewem),

-      przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,

-      przeksięgowanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, powiązany z tym rachunkiem – wyłącznie na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,

-      dokonanie zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego korekta/zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w mechanizmie podzielonej płatności) zostanie on zaksięgowany na ten rachunek.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 25 maja 2018 roku w Polsce stosowane będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

W trosce o prawa osób, których dane dotyczą, Bank Spółdzielczy w Lubartowie przygotował treści informujące, jakie prawa przysługują podmiotom danych oraz jak można z nich skorzystać.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA PRZEZ BANK DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Bank – Bank Spółdzielczy w Lubartowie, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 95, 21-100 Lubartów, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000083181, NIP 714-000-28-99, REGON 000501222, forma prawna: spółdzielnia, którego organem nadzorczym jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe Bank przetwarza co najmniej w jednym z celów wskazanych w informacji.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak, mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych, jak również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Lubartowie, który prowadzi działalność zgodnie ze swym statutem.  Bank ma siedzibę w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 95, strona internetowa: www.bslubartow.pl

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych w Banku mogą Państwo skontaktować się:

a)      pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

b)      dzwoniąc na numeru telefonu: 81 855 04 00;

c)      pisząc na adres pocztowy Centrali Banku: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 95 z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych” .

6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

a)      podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;

b)      w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego;

c)      gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

d)      wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku;

e)      w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza dane związane z:

a)      identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta – sprawdzamy, czy dane są zgodne z danymi podawanymi lub otrzymywanymi z właściwych dokumentów, rejestrów lub wykazów, a także danymi identyfikującymi urządzenia (np. nr telefonu, IP, email, numery urządzeń mobilnych), którymi posługuje się Klient;

b)      danymi transakcyjnymi, czyli takimi, dzięki którym można wykonać określoną transakcję;

c)      danymi dotyczącymi stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

d)      danymi finansowymi – sytuacją majątkową, finansową Klienta lub osób, których dana czynność dotyczy lub z którymi jest związana, np. dane o majątku, dane określające zdolność i wiarygodność kredytową, dane potrzebne do korzystania z usług Banku oraz komunikacji z Bankiem np. przez Internet;

e)      danymi dotyczącymi działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej. To dane lub informacje o takiej działalności Klienta lub podmiotu, który reprezentuje, potrzebne w związku z usługą lub produktem oferowanym przez Bank lub za jego pośrednictwem;

f)       danymi audiowizualnymi, czyli np. nagraniami związanymi z zabezpieczeniem mienia lub majątku, nagrywaniem rozmów dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.

8. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a)      Biuro Informacji Kredytowej S.A.;

b)      Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.;

c)      Związek Banków Polskich;

d)      Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

e)      Komisja Nadzoru Finansowego;

f)       biura informacji gospodarczej;

g)      spółki Grupy BPS;

h)      banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa;

i)        podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

a)      dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);

b)      do sprostowania danych (art. 16. RODO);

c)      do usunięcia danych (art. 17 RODO);

d)      do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e)      do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

f)       do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);

g)      prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

 

 

 

Promocja „Internet, rozmowy, SMS, MMS bez limitu” w Plush na kartę

Specjalna oferta dla Abonentów oferty na kartę w sieci Plus w taryfie Nowy Plush.

Doładuj telefon dowolną kwotą w bankowości internetowej i aktywuj ofertę za 25 PLN wysyłając ekspresowy kod *140*265#, a otrzymasz Internet, rozmowy, SMS, MMS bez limitu!

Ofertę możesz aktywować również poprzez Mobilny Plus Online lub z pomocą Działu Obslugi Klienta pod numerem: 601102601.

Aktywacja Promocji następuje w ciągu maksymalnie 24 godzin od jej włączenia i jest potwierdzana wiadomością SMS.

Po aktywacji otrzymasz:

 • możliwość wykonywania nielimitowanych, krajowych połączeń za 0 zł do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych;
 • możliwość wysyłania nielimitowanych, krajowych wiadomości SMS i MMS za 0 zł do wszystkich krajowych sieci komórkowych;
 • pakiet internetowy 10 GB na krajową transmisję danych;
 • bezpłatny krajowy transfer danych w ramach serwisów Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp w okresie ważności promocji.

Promocja jest aktywowana na okres 30 dni. Opłata w wysokości 25 PLN jest pobierana z konta w momencie aktywacji Promocji oraz każdorazowo w przypadku jej odnowienia.

Po upływie okresu promocji, ulega ona odnowieniu na kolejne 30 dni pod warunkiem, że Abonent znajduje się w okresie ważności dla usług wychodzących oraz posiada na koncie środki pozwalające na pobranie opłaty.

Promocja obowiązuje do odwołania.

 

Szczegóły w regulaminie.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO- FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw, zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Lubartowie.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014. link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów EURO-FATCA, Bank Spółdzielczy w Lubartowie zobowiązany jest określić, gdzie jego Klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Lubartowie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że Klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Lubartowie przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów EURO-FATCA, klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby EURO-FATCA, tj.:

1)  Oświadczenie CRS dla klientów indywidualnych  – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów EURO-FATCA.

2)  Oświadczenie CRS dla klientów instytucjonalnych – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów EURO-FATCA.

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy zapoznać się z ich definicjami znajdującymi się poniżej w Słowniku używanych pojęć.

W przypadku pytań dotyczących EURO-FATCA i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Lubartowie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Czym jest EURO-FATCA?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. EURO-FATCA ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

2.  Kogo dotyczy Euro-Fatca?

Celem EURO-FATCA jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów. Zgodnie z wymogami EURO-FATCA instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z EURO-FATCA, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich Klientów.

Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich Klientów. Informacje, o które prosi Bank, mogą zostać dostarczone przez Klientów.

Oświadczenie CRS dla klientów indywidualnych lub Oświadczenie CRS dla klientów instytucjonalnych.

4.  Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami EURO-FATCA.

5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Lubartowie?

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Lubartowie poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

   Klient indywidualny:

   1) imię i nazwisko;

   2) aktualny adres zamieszkania;

   3) miejscowość i kraj urodzenia; 

   4) data urodzenia; 

   5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;

   6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

   Klient instytucjonalny/Podmioty prawne:

   1) nazwa;

   2) aktualny adres siedziby (w tym kraj);

   3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 

   4) status podmiotu;

   5) dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;

   6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

6. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności.  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Lubartowie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

7. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?

Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Lubartowie ważnego Oświadczenia Klienta, złożenie kolejnego, konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

8. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank Spółdzielczy w Lubartowie jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez Klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

9. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie CRS dla klientów indywidualnych  lub  Oświadczenie CRS dla klientów instytucjonalnych/Podmiotów, a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

   1) saldo rachunku lub wartość;

   2) łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

10. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

1. CRS:

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

2. Klient indywidualny:

Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje).

3. Klient instytucjonalny/Podmiot:

EURO-FATCA definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc Klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EURO-FATCA traktuje się je jak osoby fizyczne.

4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

5. Rezydencja podatkowa:

Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Lubartowie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.

6. TIN (ang. Tax Identification Number):

TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.

7. Oświadczenia

Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami EURO-FATCA. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami.

8. Dochód pasywny

Na potrzeby EURO-FATCA, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

   1) dywidendy,

   2) odsetki,

   3) dochód równoważny z odsetkami,

   4) opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**,

   5) ubezpieczenia rentowe,

   6) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej,

   7) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe,

   8) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych,

   9) dochód netto ze swapów,

   10) kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych.

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

9. Automatyczna wymiana informacji

Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

10. Osoba Kontrolująca

Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.

 

PayByNet - system płatności online!

PayByNet to usługa płatności internetowych stworzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (KIR S.A.). Jest to elektroniczne polecenie przelewu z informacją o dokonaniu zapłaty. Klienci korzystający z bankowości internetowej mogą szybko, bezpiecznie i wygodnie realizować płatności za zakupy w sklepach internetowych, które przyjmują płatności w ramach PayByNet. 

System płatności PayByNet działa w trybie ciągłym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Po dokonaniu płatności e-sklep natychmiast otrzymuje odpowiednią informację elektroniczną (status transakcji) i może przystąpić do realizacji zamówienia.

     Jak korzystać z PayByNet ?

 1. W chwili dokonania zakupów w sklepie internetowym, który akceptuje płatności w systemie "PayByNet", przy wyborze rodzaju płatności, należy wybrać "PayByNet", a po wyświetleniu strony serwisu - kliknąć logo „Banki Spółdzielcze” lub BPS - Bank Polskiej Spółdzielczości, a następnie wybrać Bank Spółdzielczy w Lubartowie,
 2. Automatycznie następuje przekierowanie na stronę logowania naszego banku internetowego,
 3. Po udanym zalogowaniu wyświetla się strona z danymi do przelewu, system poprosi o zaakceptowanie przelewu, który został wygenerowany,
 4. Sklep otrzymuje informację o wykonanej płatności, dzięki temu Sprzedający może przystąpić do realizacji zamówienia.

W ramach usługi gwarantujemy:

 • szybki i bezpieczny przelew środków - płatność jest realizowana w ciągu kilku minut,
 • szeroki zasięg – zapłacić można już w 3000 sklepów internetowych, 400 urzędach on-line, a także w sklepach obsługiwanych przez transferuj.pl, przelewy24.pl, IAI Płatności, Service Online, Dotpay.pl,
 • wygodę i łatwy sposób korzystania – dane przelewu w systemie bankowości internetowej wypełniane są automatycznie.

Usługa PayByNet daje nam dostęp do największych systemów płatności internetowych takich jak: 

           

 

Więcej informacji na temat usługi PayByNet - na stronie www.paybynet.pl

.

Informacja
o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Bank Spółdzielczy w Lubartowie informuje, iż zgodnie z art. 56 Prawa bankowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.), posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom:

 1. małżonkowi,
 2. wstępnym,
 3. zstępnym lub
 4. rodzeństwu,

określonej kwoty pieniężnej.

Kwota dyspozycji, bez względu na ich liczbę, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej (osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem tej zasady, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza).

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. 

Kredyt technologiczny z premią technologiczną BGK kierowany jest do Klientów Banku prowadzących działalność gospodarczą w formie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej polegającej na zakupie nowej technologii lub wdrożeniu własnej nowej technologii, której uruchomienie prowadzi do wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Wybierając Kredyt technologiczny zyskujesz:

 • okres kredytowania do 15 lat,
 • możliwość uzyskania premii technologicznej BGK w wysokości do 6 mln złotych,
 • możliwość sfinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
 • długi okres ważność promesy udzielonej przez BGK do 9 miesięcy,
 • dogodne formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne", ogłosił 6 konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2. "Kredyt na innowacje technologiczne". Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w terminie od 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 r.

Konkurs podzielony jest na 3 rundy, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

1. od 15.10.2019 r. do 07.01.2020 r. (runda 1);
2. od 08.01.2020 r. do 03.02.2020 r. (runda 2);
3. od 04.02.2020 r. do 27.02.2020 r. (runda 3), godz. 16:00.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 350 000 000,00 zł w tym:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000,00 zł
 • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000,00 zł


Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł

 

 

 

 

Rachunek jednostki niedochodowej - to korzystny i bezpieczny rachunek dla instytucji niekomercyjnych tj. podmiotów nie będących przedsiębiorcami, działających na rzecz gospodarstw domowych, w tym organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, parafii czy Komitetów Wyborczych.

Oprócz standardowej oferty wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów krajowych i zagranicznych oferujemy:

Korzyści:

 • prowadzenie rachunku przez polski Bank z ponad 120 - letnią tradycją
 • rachunek przygotowany z myślą o podmiotach nie będących przedsiębiorcami

 Jak możesz założyć konto?

Rachunek bieżący / i rachunek pomocniczy - jest to oferta systemu codziennych rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rachunek umożliwia korzystanie ze standardowej  oferty  wpłat  i  wypłat  gotówkowych  oraz  przelewów krajowych i zagranicznych, a także:

Korzyści:

 • prowadzenie rachunku przez polski Bank z ponad 120 - letnią tradycją
 • rachunek w którym jest wszystko czego potrzebuje przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą

Jak możesz założyć konto?

Pakiet  NON PROFIT - to bardzo dobry, bezpieczny i nowoczesny rachunek dla instytucji niekomercyjnych tj. podmiotów nie będących przedsiębiorcami, działających na rzecz gospodarstw domowych, w tym organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, parafii czy Komitetów Wyborczych.

Oprócz standardowej oferty wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów krajowych i zagranicznych oferujemy:

Korzyści:

 • prowadzenie rachunku przez polski Bank z ponad 120 - letnią tradycją
 • rachunek przygotowany z myślą o podmiotach nie będących przedsiębiorcami

Jak możesz założyć konto?

Pakiet BIZNES - bezpieczny i nowoczesny rachunek dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Oprócz standardowej oferty wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów krajowych i zagranicznych oferujemy:

Korzyści:

 • prowadzenie rachunku przez polski Bank z ponad 120 - letnią tradycją
 • rachunek który ma wszystko czego potrzebuje przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą

Jak możesz założyć rachunek?

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy "500 plus" - to rachunek osobisty, opracowany z myślą o potrzebach osób otrzymujących świadczenia wychowawcze w ramach rządowego "Programu 500 plus", który umożliwia:

 • wygodny dostęp do środków na rachunku, dzięki międzynarodowej karcie VISA lub MasterCard,
 • największą dostępną sieć bankomatów, ponad 7500 urządzeń z których możesz wypłacać gotówkę bez płacenia prowizji   poszukaj bankomatu w miejscowości w której jesteś,
 • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zleceń stałych lub poleceń zapłaty,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
 • dokonywanie transakcji BLIKIEM,
 • możliwość płatności za pomocą portfela cyfrowego (Apple PayGoogle Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay),
 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS lub telefoniczną informację na hasło.

 Jak możesz założyć rachunek?

Reprezentatywny przykład: całkowita kwota kredytu wynosi 1 700,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu: 6,98% w stosunku rocznym; na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 4,50%, tj. 76,50 zł i odsetki w wys. 53,62 zł; RRSO wynosi 19,00%, zakładając, że czas obowiązywania umowy wyniesie 10 miesięcy, kredyt będzie płatny w 10 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe), w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w wys. po 170,00 zł każda rata kapitałowa; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 1 830,12 zł.

 
     

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 2. Administrator wykorzystuje Cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 3. Administrator wykorzystuje Cookies w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 4. Administrator wykorzystuje Cookies w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności (Google Analytics, PIWIK itp.).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Pakiet AGROBIZNES - to rachunek adresowany do Klientów zajmujących  się działalnością rolniczą, zaprojektowany z myślą o potrzebach osób ceniących bezpieczeństwo i nowoczesność.

Pakiet Agrobiznes łączy w sobie najwyższe standardy za przystępną cenę.

Oprócz standardowej oferty wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów krajowych i zagranicznych oferujemy:

Korzyści:

 • prowadzenie rachunku przez polski Bank z ponad 120 - letnią tradycją
 • w rachunku tym jest wszystko czego potrzebuje rolnik - przedsiębiorca prowadzący działalność rolniczą

Jak możesz założyć rachunek?

ROL-konto - to bardzo dobry, bezpieczny i nowoczesny rachunek dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą.

Oprócz standardowej oferty wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów krajowych i zagranicznych oferujemy:

Korzyści:

 • prowadzenie rachunku przez polski Bank z ponad 120 - letnią tradycją
 • w rachunku tym jest wszystko czego potrzebuje rolnik - przedsiębiorca prowadzący działalność rolniczą

Jak możesz założyć rachunek?