W dniu 18 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli naszego Banku, w którym  uczestniczyło 36 reprezentantów wszystkich Grup Członkowskich. Jego obrady prowadził Pan Henryk Zdunek, przedstawiciel Grupy Kamionka.

Podczas Zebrania zatwierdzono Sprawozdanie z działalności Banku, Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, za 2020 rok. Rozpatrzono Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Dokonano oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz przyjęto Regulamin działania Rady Nadzorczej, uchylając procedurę w tym zakresie obowiązującą dotychczas. Udzielono absolutorium członkom Zarządu Banku. Podjęto uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok oraz przekazania całości wyniku z roku ubiegłego na poczet funduszu zasobowego. Pozytywnie oceniono funkcjonowanie polityki wynagrodzeń oraz przyjęto kierunki działalności Banku na rok bieżący. Przyjęto również zmiany w Statucie Banku, które będą obowiązywać po zarejestrowaniu ich przez Sąd Rejestrowy.

Tegoroczne obrady, ze względu na okoliczności epidemiologiczne i zalecenia sanitarne, odbyły się bez udziału gości i przedstawicieli reprezentujących zwykle Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz samorząd terytorialny.

 

Zarząd Banku