Pożyczkami ma charakter nieodnawialny tj. każde uruchomienie transzy pożyczki powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach przyznanej kwoty i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

Wybierając Pożyczkę zyskujesz:

  • łatwy sposób finansowania dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą rolniczą,
  • terminy spłaty uzależnione od cyklu obrotowego działalności,
  • możliwość indywidualnego ustalania zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • szybką decyzję kredytową,
  • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej.

 

Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest:

1)      zastaw rejestrowy wierzytelności z rachunku bankowego, lub

2)      wpłata środków pieniężnych na rachunek Banku (kaucja), lub

3)      blokada rachunku lokaty złożonej w Banku wraz z pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty,

4)      weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

przy czym wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż kwota pożyczki i odsetek za okres trzech miesięcy.