Kredytowa linia hipoteczna jest kredytem, przeznaczonym na finansowanie bieżącej

i/lub inwestycyjnej działalności gospodarczej rolniczej

Korzystając z Kredytowej linii hipotecznej zyskujesz:

okres kredytowania do 10 lat,

  • wysoką kwotę kredytu - do 1.000.000 zł oraz 50% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia,
  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnych potrzeb,
  • szybką decyzję kredytową.

1. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

  • hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta,
  • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką,
  • pełnomocnictwo rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank,
  • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

2. Nieruchomość, będąca przedmiotem zabezpieczenia nie może być obciążona na rzecz innych wierzycieli, w tym innych banków.

3. Wycena nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego musi być dokonana przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez Bank.

4. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie środków do dyspozycji w rachunku bieżącym.

5. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w drodze dyspozycji Klienta do wysokości przyznanego limitu.

6. Spłata kredytu następuje poprzez zmniejszenie w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych dostępnego limitu w ramach linii kredytowej.