Do dnia 15 listopada studenci i doktoranci mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie.

Przepisy, które regulują zasady ubiegania się o kredyt lub pożyczkę studencką:

 1.  Ustawa z dnia 17.07.1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. nr 108 poz. 685 z 1998 r.).
 2.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18.05.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu, kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów
  i pożyczek studenckich (Dz.U. nr 87 poz. 560 z 2010 r. z późn. zm.).
 3. Rozporządzeni Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasadach, trybu, kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2013 r., poz. 1168).
 4. Zarządzenie nr 63 z 14 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Politechniki Krakowskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej

Przeznaczenie kredytu:

sfinansowanie dowolnych wydatków związanych ze studiowaniem.

Kredytobiorcy to:

 • studenci i doktoranci uczelni, o których mowa w ustawie
  z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm),

którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia pod warunkiem, że:

 • nie ciąży na kredytobiorcy obowiązek natychmiastowej spłaty kredytu,
 • nie są to kolejne studia magisterskie / I-ego stopnia             / II-ego stopnia po złożeniu egzaminu na tym poziomie studiów,
 • nie są to kolejne studia doktoranckie po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych studiów.

Pierwszeństwo:

pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie.

Konstrukcja oprocentowania:

Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Oprocentowanie kredytu ustalone jest, jako iloczyn stopy redyskontowej NBP oraz wskaźnika 1,2,
tj.: 2,25% * 1,2 = 2,7 % - wg stanu na dzień 15.11.2014;                 

 

Odsetki od kredytu spłacane przez Kredytobiorcę pobierane są
w wysokości 0,5 stopy redyskontowej NBP,
tj.: 2,25% * 0,5 = 1,13% - wg stanu na dzień 15.11.2014;                

 

Pozostałą część odsetek t.j. 0,7 stopy redyskontowej NBP dopłaca BGK.              

 

 

Warunki udzielenia kredytu przez Bank:

złożenie wniosku o udzielenie kredytu, w terminie do
15 listopada, wraz z dokumentami:

 • zaświadczenie o odbywaniu studiów,
 • oświadczenie o kontynuowanych kierunkach studiów,
 • zaświadczenie o dotychczas ukończonych studiach wyższych lub studiach doktoranckich,
 • w przypadku studiów doktoranckich - oświadczenie
  o korzystaniu lub nie korzystaniu z pożyczki lub kredytu studenckiego w trakcie studiów wyższych,
 • dokumenty stwierdzające źródło i wysokość przychodów / dochodów.

Wypłata kredytu:

 • w ratach miesięcznych (wysokość miesięcznej raty kredytu w poszczególnych latach określa Minister Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego, aktualnie 600 PLN)
 • kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat,
  a w przypadku studiów doktoranckich - maksymalnie przez okres 4 lat. Okresy wypłacania kredytu sumuje się.
 • wypłata następuje w formie bezgotówkowej, poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę, w wysokości pomniejszonej o kwotę / kwoty prowizji,
 • w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim oraz przez 5 miesięcy, jeżeli
  w ostatnim roku studiów nauka trwa zgodnie z planem studiów tylko jeden semestr,
 • uruchomienie środków kredytu za dany miesiąc następuje do trzeciego dnia roboczego danego miesiąca,
 • pierwsza rata przysługuje za październik,
 • w przypadku ukończenia studiów przed terminem wynikającym z planu studiów okres wypłaty rat kredytu jest nie dłuższy niż do 31 marca lub 31 października – odpowiednio do pierwszego z tych terminów następującego po terminie ukończenia studiów.

Spłata kredytu:

 • rozpoczyna się dopiero 2 lata po skończeniu studiów,
 • spłata w równych ratach miesięcznych,
 • liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu,
 • studenci, którzy udokumentują, że wysokość spłacanego kredytu przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia mogą liczyć na rozłożenie kredytu na większą liczbę rat jego spłaty,
 • istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu.

Zabezpieczenie spłaty kredytu:

poręczenie według prawa cywilnego – w tym poręczenie za spłatę kredytu udzielone przez ARiMR lub BGK.

Umorzenie kredytu:

 • w wysokości 20%, gdy kredytobiorca ukończył studia
  w grupie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej lub absolwentów studiów doktoranckich - na wniosek kredytobiorcy,
 • częściowo, gdy kredytobiorca znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
 • umorzeń dokonuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek
  i Kredytów Studenckich,
 • w całości na wniosek kredytobiorcy, gdy znajduje się on w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i trwale utracił zdolność do spłaty zobowiązań.

Do pobrania:

Wniosek_kredytowy.pdf

Regulamin udzielania kredytow studenckich.pdf

Zaświadczenie o studiach doktoranckich.pdf

Zaświadczenie o studiach.pdf

Taryfa prowizji i opłat - klienci indywidualni

Wyciąg z Tabeli oprocentowania.pdf