Gwarantowanie depozytów

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH I RACHUNKÓW POWIERNICZYCH  O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Lubartowie, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, ze zm.), według następujących zasad:
1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
        1) osoby fizyczne;
        2) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego;
        3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
2. W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej ? deponentem jest ta spółka.
3. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia postanowienia o ogłoszenia upadłości banku.  
4. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).
5. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000,00 euro.
6. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia upadłości banku, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:
1)  należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych);
o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.
7. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:
        1) Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna);
        2) banki;
        3) podmioty działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych SA,   

            Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA);
        4) podmioty działające na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń  
            wzajemnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny);
        5) podmioty działające na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (narodowe fundusze inwestycyjne);
        6) podmioty działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (fundusze i towarzystwa inwestycyjne);
        7) podmioty działające na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (fundusze i towarzystwa emerytalne);
        8) jednostki organizacyjne, które zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków
            i strat (tj. spełniających dwa z trzech następujących warunków: ponad 50 osób zatrudnionych, średnioroczne aktywa powyżej 2 mln EUR, 
            przychód netto powyżej 4 mln EUR);
        9) członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów departamentów jak
            również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów.
8. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

 

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
 
Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Lubartowie, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, ze zm.), według następujących zasad:
1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
        1) osoby fizyczne;
        2) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe.
2. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, do
    wysokości równowartości w złotych 100 000,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia postanowienia o ogłoszenia upadłości banku.
3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada 
    rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).
4. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota   
    gwarantowana w wysokości równowartości 100 000,00 euro.
5. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do
    dnia upadłości banku, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:
         1)  należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank.   
              (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych);
         2)  należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku,
              o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.
6. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku  
    funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów departamentów jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów.
7. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy
    w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.